Attefallshus del 2

  • 2:a Februari 2023

Som komplementhus

Komplementbyggnaden får inte ha en större byggnadsarea än 30,0 m² och inte en högre taknockshöjd än 4,0 m. Byggnadsarean för komplementbyggnad och komplementbostadshus räknas samman och får tillsammans inte vara större än 30,0 m². Det är möjligt att dela upp ytan på två eller flera byggnader, så att man kan ha 20 m² komplementbostadshus och 10 m² förråd. Det får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Det är inte möjligt att placera det närmare gräns mot gata eller allmän plats. Det får inte heller placeras närmare mitten av ett järnvägsspår än 30 m om inte järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Komplementbyggnaden kan vara till exempel garage, förråd eller gäststuga. För att uppföra en komplementbyggnad krävs att man gör en anmälan och därefter får ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. För att ta i bruk byggnaden ska man först få ett slutbesked.

Som komplementbostadshus

Komplementbostadshuset får inte ha en större byggnadsarea än 30,0 m² och inte en högre taknockshöjd än 4,0 m. Det får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Det är inte möjligt att placera det närmare gräns mot gata eller allmän plats. Det får inte heller placeras närmare mitten av ett järnvägsspår än 30 m om inte järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Den gäller inte heller inom områden som är störda av buller från skjutfält eller flygplatser av riksintresse för totalförsvaret. För att uppföra ett komplementbostadshus krävs att man gör en anmälan och därefter får ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. För att ta i bruk byggnaden ska man först få ett slutbesked. Komplementbostadshuset utgör en särskild bostad. Det innebär att bostaden ska uppfylla de krav som till exempel plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler ställer på en bostad. Boverkets byggregler ändras för att göra det möjligt att bygga mindre bostäder.

Som tillbyggnad av bostadshus

Tillbyggnaden får inte ha en större bruttoarea än 15 m², vilket till exempel kan vara en tillbyggnad i en våning på 15 m² eller en tillbyggnad i två våningar som tar upp 7,5 m² på marken. Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd. Den får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Det är inte möjligt att placera den närmare gräns mot gata eller allmän plats. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Den gäller inte heller inom områden som är störda av buller från skjutfält eller flygplatser av riksintresse för totalförsvaret. För att uppföra en tillbyggnad krävs att man gör en anmälan och därefter får ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. För att ta i bruk tillbyggnaden ska man först få ett slutbesked.

Som takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus som inte har takkupor får det byggas två kupor, och om det redan finns en takkupa får det byggas ytterligare en. Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen och de får inte uppta mer än halva takfallet. På komplementbostadshuset går det inte att bygga bygglovbefriade takkupor. Takfallet är den sträcka som på ett hus med ett traditionellt sadeltak sträcker sig från gavel till gavel med tillägg för eventuellt taksprång. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen.Takkuporna kräver en anmälan, startbesked och slutbesked om arbetena berör konstruktionen av de bärande delarna.

Som framgår av ovan är det inte fullt så enkelt som det ibland framställs, du kan behöva bygglov eller göra en bygganmälan. Då behöver du bygglovsritningar och om åtgärden innefattar bärande byggnadsdelar, konstruktionsritningar. Tala med nån som vet innan du sparkar igång.